Ο αριθμός των επισκέψεων εξαρτάται από την αρχική πάθηση και το βαθμό δυσκολίας κάθε περιστατικού.

Αρκετές περιπτώσεις ολοκληρώνονται σε μία επίσκεψη. Η πλειονότητα των περιστατικών αντιμετωπίζονται σε 2 επισκέψεις, με μεσοδιάστημα 3-7 ημερών, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αντισηπτική δράση των φαρμάκων που τοποθετούνται μέσα στο δόντι.

Ειδικοί λόγοι μπορεί να επιβάλλουν την παρακολούθηση του περιστατικού σε περισσότερες επισκέψεις, όπως η ύπαρξη οδοντοφατνιακού αποστήματος, η ύπαρξη ρίζας που δεν έχει ολοκληρωθεί η διάπλασή της κλπ.